مهندس الکترونیک ، کارشناس امور اداری ، منابع انسانی و قراردادها ، امور کارپردازی ، روابط عمومی و پیگیری مسائل حقوقی ، مشاور هیات مدیره در امور داخلی