متخصص اتصـال ، تست و راه اندازی و پسیو شبکه های مبتنی بر انواع کابـلهای فیبـر نوری و کابل مسی مخابراتی ، آماده سازی بستر فیزیکی پـروژه